herb BIP - Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa

www.spwlynkowko.edupage.org/

Regulamin konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej im.Leopolda Staffa we Włynkówku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 z dnia 24.04.2009 roku
 
Regulamin konkursu na stanowisko samodzielnego referenta
w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku
 
§ 1.
1. Konkurs zostaje przeprowadzony, jeżeli zgłoszony został przynajmniej jeden
kandydat.
2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia następujące kryteria doboru
kandydatów:
1) Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończenie 18 roku życia,
c) wykształcenie wyższe,
d) minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
e) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,
f) znajomość obsługi komputera,
g) znajomość problematyki procedury administracyjnej,
h) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,
i) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz
powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może
wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub
związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych,
wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
k) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku,
l) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2) Dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
b) posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych,
c) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) odpowiedzialność,
f) obowiązkowość,
g) odporność na stres,
h) umiejętność pracy pod presją czasu,
i) prawo jazdy.
3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie pisemnej
oferty zawierającej:
a) Podanie o przyjęcie na stanowisko samodzielnego referenta z listem motywacyjnym.
b) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie).
c) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
d) Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.
e) Pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./.
g) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacji jego postanowień.
i) wyłoniony kandydat przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest do
dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
§ 2
Do zadań Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2009 z dnia 24.04.2009 roku należy:
1) decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie kryteriów doboru określonych w § 1 ust.2 pkt.1. W przypadku nie spełnienia przez kandydata określonych wyżej kryteriów doboru, decydowanie o wykluczeniu z dalszego udziału w postępowaniu konkursowym,
2) wyłonienie kandydata w oparciu o ocenę jego przydatności do pracy w zespole ludzkim uwzględniając wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadane umiejętności i doświadczenia, predyspozycje osobowościowe
3) podejmowanie rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wyboru przez Komisję kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym,
4) sporządzanie dokumentów Komisji, w tym protokołów jej obrad przez Członków Komisji.
§ 3
Postępowanie konkursowe przebiegać będzie dwuetapowo.
1) w pierwszym etapie, który odbywa się następnego dnia po dniu kończącym
składanie ofert, - Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert i sprawdza ich
prawidłowość pod względem formalnym oraz decyduje o ich dopuszczeniu do
drugiego etapu konkursu, zapoznaje się i analizuje przedstawioną ofertę, listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w BIP i wywiesza na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku) do momentu   ogłoszenia ostatecznych wyników naboru (lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów oraz miejscowości    ich zamieszkania)
2) każdego zakwalifikowanego do dalszego postępowania konkursowego kandydata komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie terminie i godzinie rozmowy. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji, które kandydat zamieścił  w swojej ofercie oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem.
3) w drugim etapie, który ma miejsce w dniu rozstrzygnięcia konkursu, podanym w ogłoszeniu o jego przeprowadzeniu - Komisja Konkursowa przeprowadza
indywidualne rozmowy z kandydatami oraz w końcowej fazie przystępuje do
głosowania tajnego i dokonuje wyboru kandydata.
3) informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkóku przez okres co najmniej 14 dni.
§ 4
1) Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania,
ostemplowanych pieczęcią Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2) Członkowie Komisji Konkursowej głosują poprzez ocenę kandydatów na podstawie pięciu kryteriów, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na karcie do głosowania. Suma ocen wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi ocenę końcową kandydata. Kandydat, który otrzymał najwyższą ocenę końcową jest zwycięzcą konkursu.
3) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej
zsumowanej oceny punktowej, przewodniczący Komisji Konkursowej przeprowadza powtórne głosowanie tajne mające na celu wyłonienie kandydata. W powtórnym głosowaniu pod uwagę brani są kandydaci, którzy otrzymali jednakową, największą sumę punktów, a każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos.
Rozstrzygnięcie następuje bezwzględną większością głosów, przy obecności, co
najmniej 2/3 składu Komisji.
4) Ocena przyznana przez członka Komisji Konkursowej jest nieważna i nie jest brana pod uwagę, jeśli została przyznana niezgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie do głosowania.
5) Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji dokonuje przeliczenia
punktów i o wynikach informuje całą Komisję.
§ 5
1) Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych dla osób trzecich.
2) Ustalenia Komisji mają formę zapisów protokolarnych.
3) Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wyznaczony przez niego Przewodniczący posiedzenia.
4) Komisja przyjmuje ustalenia większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 składu.
§ 6
1) Komisja Konkursowa wyłania nie więcej niż dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ocenę Komisji.
2) W razie odrzucenia przez Komisję Konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w razie nie wyłonienia kandydata, Komisja Konkursowa uznaje, że konkurs nie doprowadził do wyboru kandydata.
§ 7
1) Wyłonienie kandydata w drodze postępowania konkursowego nie jest
jednoznaczne z jego zatrudnieniem.
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leopolda Stawa we Włynkówku podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata wybranego przez Komisję.
3) W razie nie podpisania umowy o pracę przez kandydata wyłonionego przez
Komisję, Komisja dokonuje wyboru kolejnego kandydata spośród tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na kartach do głosowania.
§ 8
1) Decyzję w sprawie zatrudnienia bądź nie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor.
2) Kandydat wybrany na wolne stanowisko urzędnicze jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3) Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji otrzymują pisemne zawiadomienie o wynikach naboru oraz podziękowanie za złożenie swojej oferty.
§ 9
1) W razie stwierdzenia nieprzydatności zgłoszonych wszystkich kandydatów, Komisja Konkursowa ogłasza ponownie konkurs.
2) Kandydaci, których nieprzydatność została stwierdzona przez Komisję Konkursową, nie mogą być dopuszczeni do ponownego konkursu.
3) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
§ 10
Wszystkie materiały złożone przez kandydatów do konkursu nie podlegają zwrotowi.
§ 11
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania przez kandydata umowy o pracę na stanowisko objęte konkursem.
§ 12
Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na stanowisko samodzielny referentw Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku
 
Karta do głosowania
Konkurs na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT
 
Instrukcja głosowania:
W kolumnie A proszę wpisać ocenę kandydata na podstawie kolejnych kryteriów
w skali od 1 do 5. Dla każdego kryterium pomnożyć liczbę z kolumny A przez liczbę w kolumnie Bi umieścić wynik w kolumnie C.Dodać liczby z kolumny C i wpisać wynik w prawym dolnym rogu pod kolumną C. Jest to ocena kandydata przez członka Komisji Konkursowej. Suma ocen kandydata przez wszystkich członków Komisji Konkursowej jest oceną końcową kandydata.
 
KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT
Włynkówko, dnia …………
Imię i Nazwisko kandydata ......................................................

Kryterium
A
B
C
Znajomość zagadnień kadrowo – płacowych.
 
 
5
 
Wykształcenie, kwalifikacje, znajomość obsługi komputera i inne umiejętności wykazane przez kandydata.
 
4
 
Znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela.
 
 
3
 
Predyspozycje do zajmowania stanowiska urzędniczego: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania,
dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności analityczne.
 
 
2
 
Dodatkowe: znajomość języka obcego, itp.
 
1
 
SUMA
 
 
 

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Drozdowski 27-04-2009 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Drozdowski 27-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Drozdowski 27-04-2009 11:30