Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby sprawujące funkcje i kompetencje.

Emilia Semeniuk - p. o. dyrektor szkoły - powierzenie obowiązków dyrektora z dniem 7 lutego 2019 roku
1/ kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
3/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4/ realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
7/ współdziała ze szkłami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor decyduje w sprawach;
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1/ dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2/ realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3/ tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
4/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5/ zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.
Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
1/ tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
2/ kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
3/ współdziałanie z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto - w wypadkach gdy gmina jest organem prowadzącym szkołę realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
4/ przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacja, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji , udzielanie informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły radzie rodziców,
5/ ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
6/ przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
7/ przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
8/ opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkól, oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
9/ wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
10/ współpraca z samorządem uczniowskim, sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
11/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
12/ organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
13/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
14/ realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę zawodową, określonych w odrębnych przepisach,
15/ załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
16/ określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
17/ współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a/ zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
b/ ustalanie:
- zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli dla określania procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- regulaminów: pracy, premiowania nagradzania pracowników szkól, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c/ ustalania planu urlopów pracowników szkoły, z wyjątkiem nauczycieli,
18/ administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
19/ zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
20/ egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
21/ sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,
22/ organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
23/ współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,
24/ organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
25/ nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
26/ organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
27/ organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego


Anna Gliszczyńska - Sekretarz szkoły - prowadzi dokumentację kancelaryjną szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Drozdowski 09-04-2008 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Janus 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Janus 25-06-2019 12:51