Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko - REFERENT

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 16 /2019 z dn. 09.08.2019 r.

 

Włynkówko, 09.08.2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. L. Staffa we Włynkówku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

REFERENT

 

1.Wymiar czasu pracy- 0,5 etatu.

2.Miejsce pracy- Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa we Włynkówku.

3. Rodzaj umowy o pracę: od 02.09.2019 r. do 31.11.2019 r. umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

4. Wymagania niezbędne:

a) min. wykształcenie średnie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym stosownie do opisu stanowiska ;

b) obywatelstwo polskie;

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

d) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;

e) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

5. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość prawa oświatowego, przepisów: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 201 Ar. poz. 62.),ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398.), przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930);

b) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu;

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

d) umiejętność redagowania pism urzędowych;

e) znajomość programów SIO, Librus;

f) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

g) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;

h) dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

6. Ogólny zakres obowiązków:

a) bieżąca obsługa Systemu Informacji Oświatowej; przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań ;

b) terminowe realizowanie i opisywanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków i faktur; prowadzenie rejestru faktur;

c) rozliczanie dostaw mleka, warzyw i owoców ;

d) kontrola, prowadzenie i rozliczenie rejestru wyjazdów służbowych;

e) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

f) prowadzenie obiegu dokumentów księgowych i kadrowych między Centrum Usług Wspólnych a pracownikami szkoły;

g) rozplanowywanie wynajmu sali gimnastycznej, sporządzanie i kompletowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych;

h) sporządzanie i kompletowanie umów dot. remontów;

i) prowadzenie księgi obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: przeglądów budowlanych, przeglądów pomiarów elektrycznych, protokołów odbioru prac remontowych, przeglądów przewodów kominowych, przeglądów pogwarancyjnych, badań wody;

j) zgłaszanie szkód i prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia;

k) rozliczanie inwentaryzacji co rocznych oraz 4-letnich;

l) składanie sprawozdań dot. Zamówień Publicznych;

ł) prowadzenie archiwum szkolnego; archiwizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami;

m) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dot. działalności:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- Komisji Zdrowotnej Nauczycieli,

- Komisji Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli;

n) obsługiwanie programów komputerowych obowiązujących w SP we Włynkówku z zakresu przydzielonych obowiązków;

o) przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;

p) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopia dowodu osobistego,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

h) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138) oraz ustawq o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Szkoły Podstawowej we Włynkówku ul. Błękitna 17 , w terminie do 26 sierpnia 2019 roku. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.

Z wytypowanymi kandydatami komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły

Podstawowej we Włynkówku przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia . O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć oryginały złożonych dokumentów, zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o niekaralności.

Niedostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, dokumenty nieodebrane po 30 dniach zostaną zniszczone.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. L. Staffa we Włynkówku.

 

p.o. DYREKTORA 

mgr Emilia Semeniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Janus 12-08-2019 20:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Janus 12-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2019 20:59