Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE - REFERENT

.                                                                                          Włynkówko, 17.12.2019 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. L. Staffa  we Włynkówku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT


1. Wymiar czasu pracy - 0,5 etatu.
2. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa we Włynkówku.
3. Rodzaj umowy o pracę: od 15.01.2020 r. do 15.04.2020 r. umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
4.  Wymagania niezbędne:
a) minimum 2 letni staż pracy
b) wykształcenie średnie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym stosownie do opisu stanowiska ;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
e) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;
f) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.
5. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość prawa oświatowego, przepisów: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.),ustawy o rachunkowości  (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398.), przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930);
b) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu;
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
d) umiejętność redagowania pism urzędowych;
e) znajomość programów SIO, Librus;
f)  umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
g) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
h) dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.
6. Ogólny zakres obowiązków:
a) bieżąca obsługa Systemu Informacji Oświatowej; przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań ;
b) terminowe realizowanie i opisywanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków i faktur; prowadzenie rejestru faktur;
c) rozliczanie dostaw mleka, warzyw i owoców ;
d) kontrola, prowadzenie i rozliczenie rejestru wyjazdów służbowych;
e) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
f) prowadzenie obiegu dokumentów księgowych i kadrowych między Centrum Usług Wspólnych a pracownikami szkoły;
g) rozplanowywanie wynajmu sali gimnastycznej, sporządzanie i kompletowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych; 
h) sporządzanie i kompletowanie umów dot.  remontów;
i) prowadzenie księgi obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: przeglądów budowlanych, przeglądów pomiarów elektrycznych, protokołów odbioru prac remontowych, przeglądów przewodów kominowych, przeglądów pogwarancyjnych, badań wody;
j) zgłaszanie szkód i prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia;
k) rozliczanie inwentaryzacji co rocznych oraz 4-letnich;
l) składanie sprawozdań dot. Zamówień Publicznych;
ł) prowadzenie archiwum szkolnego; archiwizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dot. działalności:
   - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   - Komisji Zdrowotnej Nauczycieli,
   - Komisji Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli;
n) obsługiwanie programów komputerowych obowiązujących w SP we Włynkówku z zakresu przydzielonych obowiązków;
o) przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
p) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
h)  dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138 ) oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Szkoły Podstawowej we Włynkówku, ul. Błękitna 17, w terminie do 10 stycznia  2020 roku. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowanymi kandydatami komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku  przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia . O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć oryginały złożonych dokumentów, zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o niekaralności. Niedostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie  szkoły, dokumenty nieodebrane po 30 dniach zostaną zniszczone. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. L. Staffa we Włynkówku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Janus 18-12-2019 23:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Janus 18-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2019 23:04